ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စက္တင္ဘာလအထိ အမွန္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံ ရွိ

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စက္တင္ဘာလအထိ အမွန္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံ ရွိ ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ယခုဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္သို႔ အမွန္တကယ္ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ…