အာဆီယံထိပ္သီး ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့

အာဆီယံထိပ္သီး ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္မည့္ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား အစုအျပဳံလုိက္ ထြက္ေျပးမႈအေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရုိက္တာက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကုိ ကုိးကားၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဆီယံေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ဗီယက္နမ္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား အတြက္ လူသားခ်င္စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား…